Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Centrul PAS a expediat Guvernului și Parlamentului recomandări pentru asigurarea transparenței repartizării și gestionării Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM)

Centrul PAS a expediat Guvernului și Parlamentului recomandări pentru asigurarea transparenței repartizării și gestionării Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM)

01.11.2017 17:42
8927
0 Comentarii

Chișinău, 1 Noiembrie

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a examinat proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1636 din 18.12.2001 și prezintă opinia sa la amendamentul propus la subpct. 3.2 din Contractul tip de acordare a asistenței medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002 și a expediat părților implicate un AVIZ cu recomandări pentru asigurarea transparenței repartizării și gestionării Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM).

Centrul PAS constată că autorul proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1636 din 18.12.2002 nu a argumentat în nici un fel amendamentul propus la subpct. 3.2. al pct. 3 din Contractul-tip de acordare a asistenței medicale și anume – introducerea obligativității CNAM „să plaseze pe pagina sa web oficială, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de acordate a asistenței medicale, informația privind denumirea prestatorului de servicii medicale, data încheierii Contractului, tipul asistenței medicale ce urmează a fi acordată de prestator, precum și alte informalii relevante necesare persoanelor asigurate”.

Astfel, Centrul PAS constată următoarele:

1.    Informațiile care se propun a fi publicate nu asigură transparența modului de selectare a prestatorilor acestor servicii, nu asigură transparența aspectului financiar al raporturilor dintre acești subiecți. Ar putea fi invocat argumentul că expresia „și alte informalii relevante necesare persoanelor asigurate” ar permite/cuprinde și partea de mijloace din FAOAM acordate pentru prestatorului respectiv pentru serviciile ce urmează să le presteze. Cu toate acestea, cuvintele „necesare persoanelor asigurate” nu justifică transparența financiară a acestor raporturi contractuale, or, în orice moment poate fi adus argumentul că interesul persoanei asigurate rezidă în cuantumul serviciilor prestate din FAOAM, dar nu, nemijlocit în volumul resurselor financiare acordate pentru aceste servicii sau modul în care aceste resurse ar fi fost repartizate și cheltuite. Prin urmare, putem constata sigur că, amendamentul propus nu asigură transparența financiară a relațiilor contractuale dintre CNAM și prestatorii de servicii medicale contractați.

2.    Autorul amendamentelor ar fi putut opta pentru publicarea întregului contract încheiat între CNAM și prestatorul de servicii medicale contractat. O practică similară a fost deja instituită de Parlamentul RM pentru raporturile ce vizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură. În acest caz, la art. 14 din Legea nr. 28 din 10 martie 2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, este statuat că un contract încheiat este obligatoriu și trebuie să prevadă cel puțin, cităm: 1. metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile reale, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construcție (instalare), întreținere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură asociată, inclusiv lucrări de intervenție sau reparații cu caracter de urgență; 2. condițiile în care proprietarul sau administratorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele publice de comunicații electronice sau la elementele de infrastructură necesare susținerii acestora; 3. modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pentru care se exercită dreptul de acces; 4.  tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, dacă acest tarif este aplicabil. Legea prevede, de asemenea, ca „în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului privind accesul pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosință are obligația de a publica acest contract pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există”. Astfel, observăm că în aceste cazuri există elemente similare raporturilor dintre CNAM și prestatorii de servicii medicale, și anume: 1) sunt raporturi contractuale; 2) obiect al raporturilor îl poate constitui atât proprietatea publică, cât și proprietatea privată, respectiv vorbim despre proprietari – autorități publice centrale și locale, cât și proprietari-privați; 3) suntem în prezența unor prestatori de servicii publice (din fonduri publice). Astfel, publicarea întregului contract (cu toate anexele) încheiat între CNAM și prestatorii de servicii medicale, în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, nu ar reprezenta o încălcare a secretului comercial. Mai mult ca atât, aceste contracte vizează servicii publice și banii publici acordați pentru acestea, iar bugetul public și modul de executare a acestuia reprezintă informații publice, reieșind din Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

3.    Obligația de asigurare a transparenței raporturilor contractuale dintre CNAM și prestatorii de servicii medicale din FAOAM trebuie să fie plasată într-o lege. Reglementarea prin lege a unui anume obiect asigură previzibilitate, siguranță și manifestă cu claritate intenția statului de a asigura un anumit regim pentru acesta. Astfel, pin natura sa, amendamentul este mai mult o obligație a CNAM și trebuie să se regăsească fie în art. 7, fie în art. 12 alin. (3) din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998. O eventuală obligare a prestatorului de servicii medicale de a publica contractul încheiat cu CNAM, fără a o pune și în sarcina ultimei, ar reprezenta un dezechilibru între statutul și atribuțiile acestor două părți contractante.

 4.    Inițiativa legislativă nr.240 din 20.07.20173 vine cu amendamente la Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998, care să asigure transparența FAOAM atât de către CNAM, cât și de către prestatorii de servicii publici și privați, care au încheiat contract cu aceasta. Menționăm că inițiativă legislativă numită supra a fost susținută unanim de membrii Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie și a fost propusă plenului Parlamentului pentru aprobare în primă lectură.4 În cazul în care inițiativa legislativă va fi aprobată, la momentul intrării ei în vigoare, Guvernul va trebui să-și conformeze actele sale normative acestor noi prevederi.

 5.    O soluție de reglementare pentru a îmbunătăți transparența financiară, fără a interveni la actele normative primare, în condițiile în care CNAM și MSMPS își doresc să asigure transparența financiară a instituțiilor medico-sanitare publice ar fi următoarea: Completarea Ordinului nr. 396/209 din 27.05.20155 cu norme privind obligativitatea publicării Dărilor de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business plan) din mijloacele FAOAM conform formularului 1-16/d, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății și CNAM nr.205/94-A din 19 martie 2015, de către instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Menționăm că toate instituțiile medico-sanitare publice, cu excepția unora din mediul rural, dispun de pagini oficiale web prin intermediul cărora pot publica rapoartele financiare. Pentru instituțiile medico-sanitare publice ce nu dispun de pagini oficiale web pot fi identificate soluții care să asigure publicarea rapoartelor financiare și Centrul PAS le poate oferi.

 

Contacte: Ghenadie Țurcanu

Telefon: +373 22 22 63 43

E-mail: ghenadie.turcanu@pas.md


Comentarii
Comentează