Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Centrul PAS și Școala de Management în Sănătate Publică: „Noul Contract-tip propus de CNAM are o serie de prevederi ilogice, ilegale și contradictorii”

Centrul PAS și Școala de Management în Sănătate Publică: „Noul Contract-tip propus de CNAM are o serie de prevederi ilogice, ilegale și contradictorii”

08.09.2022 10:09
3918
0 Comentarii

Contractul-tip de acordare a asistenței medicale, pe care CNAM l-a pregătit într-o nouă redacție, are o serie de formulări ilogice, ilegale și contradictorii.

Conducerea a două organizații - Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Școala de Management în Sănătate Publică – au semnat un aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, prin care atrag atenția că orice modificări ce implică o asemenea anvergură nu pot fi făcute fără consultarea largă a societății. 

Amintim că în luna august, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că vrea să modifice prevederile Contractului-tip de acordare a asistenței medicale pe care îl semnează cu prestatorii de servicii medicale, publicând pentru consultare publică un proiect de hotărâre de guvern în acest sens. Una dintre principalele modificări vizează dreptul instituției de a restitui cheltuielile persoanei asigurate care va demonstra documentar că a plătit pentru serviciile medicale de care ar fi trebuit să beneficieze gratuit.

Potrivit site-ului particip.gov.md, perioada de consultare s-a încheiat pe data de 2 septembrie. Semnatarii unui aviz la documentul propus de CNAM, Centrul PAS și Școala de Management în Sănătate Publică, consideră că este necesară desfășurarea audierilor publice pe marginea proiectului de decizie, în conformitate cu legislația privind transparența în procesul decizional, „cu participarea largă a prestatorilor de servicii medicale și fondatorilor acestora, societății civile organizate și cetățenilor, întrucât de serviciile medicale contractate de CNAM trebuie se beneficieze peste 2,5 milioane de persoane asigurate”.

Semnatarii au identificat mai multe puncte din noua redacție a Contractului-tip propusă de CNAM, care fie sunt formulate contradictoriu, fie au elemente de ilegalitate sau contravin legislației din domeniul sănătății, la care face referire însăși CNAM.

Spre exemplu, punctul 4.1. din proiectul Contractului-tip, care prevede contractarea serviciilor „în baza tarifelor negociate cu Prestatorul, fără a depăși tarifele aprobate de Guvern”, este considerat ilegal. Conducerea Centrului PAS și a Școlii de Management în Sănătate subliniază că acest punct contrar Legii nr.1585/1998.

„Menționăm că art.7. din Legea nr.1585/1998 prevede că „Între asigurător şi prestatorul de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală, conform căruia prestatorul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistentă medicală calificată, în volumul și termenele prevăzute în Programul unic, iar asigurătorul se obligă să achite costul asistenței medicale acordate.” Același articol din lege stipulează că „Modelul contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală se aprobă de Guvern.” Semnalăm că temeiul acestui proiect de hotărâre de Guvern anume este Legea nr.1585/1998 - art.7 alin.(2). Prin urmare, normă propusă la pct.4.1. care stabilește că serviciile medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală vor fi contractate de CNAM în baza tarifelor negociate cu prestatorul este ilegală, deoarece dispozițiile art.7. din Legea nr.1585/1998 nu oferă Guvernului dreptul de a stabili această normă în modelul Contractului-tip”.

„O altă situație este în cazul negocierii prețului la medicamentele şi/sau dispozitivele medicale compensate cu furnizorii de medicamente și dispozitive medicale, prevăzută în art.12, alin.(2), lit.f1 din Legea nr.1585/1998. Legiuitorul a stabilit negocierea prețului la medicamentele şi/sau dispozitivele medicale compensate cu furnizorii de medicamente și dispozitive medicale datorită faptului că la acestea se aplică adaos comercial.

În cazul prestării asistenței medicale de către prestatorii de servicii medicale din domeniul public la calcularea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare prestate nu se aplică adaos comercial, pentru că activitatea instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală se desfășoară pe principiul de autofinanțare, de non-profit (art.7. alin.(2) din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995).

„Art.7 alin.(5) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 stabilește că „Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de prestatorii publici şi privați de servicii medicale, se elaborează de Ministerul Sănătății şi se aprobă de Guvern.” 

Autorii avizului explică clar faptul că metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011, în temeiul art.7 din Legea 411/1995, stabilește și reglementează tarifele în baza corespunderii mai multor criterii, acestea fiind: 

i) asigurarea stabilității și eficienței funcționării instituțiilor medico-sanitare;

ii) acoperirea costurilor/cheltuielilor necesare pentru desfășurarea normală a activității instituțiilor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare;

iii) calcularea tarifelor în baza costurilor/cheltuielilor efectiv suportate de către instituția medico-sanitară și în baza costurilor/cheltuielilor planificate, în cazul serviciilor medico-sanitare noi, care nu sânt incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare.

„Această Metodologie mai determină principiul primatului costurilor/cheltuielilor efective și prevede includerea în fiecare cost a tuturor cheltuielilor legate de acordarea serviciului medical în cauză. Prin urmare, tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, elaborate în conformitate cu Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1020/2011, asigură eficiența funcționării instituțiilor medico-sanitare publice pentru ca acestea să acorde persoanelor asigurate asistentă medicală calificată, în volumul și termenele din Programul unic.  Reiterăm că Legea nr.1585/1998 nu prevede pentru CNAM dreptul de a contracta serviciile medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală în bază de negociere cu Prestatorul. De asemenea, reiterăm că Legea nr.411/1995 stabilește în art.7. alin.(5) că Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate de prestatorii publici și privați de servicii medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, se aprobă de Guvern. La rândul său, art.14. alin.(1), lit.a) din Legea nr.100/2017 „Cu privire la actele normative” stabilește că hotărârea de Guvern se adoptă pentru organizarea executării legilor. Remarcăm, că în conformitate cu art. 102 din Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, hotărârile Guvernului se adoptă pentru exercitarea atribuțiilor constituționale și celor ce decurg din Legea cu privire la Guvern, precum și pentru organizarea executării legilor. Totodată, o hotărâre de Guvern, de exemplu, Hotărârea Guvernului nr.1020/2011, nu poate constitui temei juridic pentru emiterea unui alt act normativ al Guvernului. Astfel, Guvernul nu este în drept să aprobe modelul Contractul-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, prin care serviciile medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală să fie contractate de CNAM doar în baza tarifelor negociate cu prestatorul”. „Reieșind din prevederile art.7. alin.(5) din Legea nr.411/1995, în cazul încheierii contractelor de acordare a asistenței medicale, CNAM trebuie să utilizeze tarifele din Catalogul tarifelor unice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1020/2011 și costurile serviciilor medicale elaborate, în conformitate cu Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare și aprobate de Guvern”, se menționează în textul avizului transmis de cele două organizații care propun modificarea articolului vizat într-o nouă formulare, în care să fie prevăzut clar că punctul de pornire în stabilirea prețului serviciilor medicale contractate să fie Catalogul tarifelor unice. Autorii avizului mai atrag atenția că există acum o lipsă acută de transparență în aprobarea costurilor serviciilor medicale în FAOAM.

„Menționăm că, subfinanțarea asistenței medicale rezultă cu calitate neadecvată a serviciilor, stimularea plăților directe și a plăților informale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Atât timp cât serviciile medicale contractate de către CNAM vor fi subfinanțate, se vor menține inclusiv și discuțiile neproductive despre volumul asistenței medicale din Programul unic și acoperirea financiarăa acestuia. Oferirea posibilității prestatorilor de servicii medicale de a diminua tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare și/sau costurile serviciilor medicale aprobate de Guvern, în procesul de contractare cu CNAM, în cadrul unui proces transparent și nediscriminator, printr-un mecanism de negociere a tarifelor/costurilor pentru serviciile medicale acordate în cadrul FAOAM și stabilit de Guvern, de asemenea, va asigura că între asigurător și prestatorul de servicii medicale, în mod onest, corect, profesionist și în conformitate cu cele mai bune interese ale persoanelor asigurate, se încheie un contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), conform căruia prestatorul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistență medicală calificată, în volumul şi termenele din Programul unic, iar asigurătorul se obligă să achite costul asistenței medicale acordate.

Concomitent, recomandăm aprobarea de către Guvern a costurilor serviciilor medicale, care actualmente se aprobă, prin acte normative inferioare hotărârii de Guvern, cu încălcarea legislației privind transparența în procesul decizional și care nu sunt publicate nici în Monitorul Oficial al RM și nici pe paginile oficiale web ale MS și CNAM. Semnalăm că, cele peste 2,5 milioane persoanele asigurate, inclusiv peste 800 mii de persoane angajate, care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariu și cele peste 60 mii de persoane asigurate în mod individual, au dreptul legitim să cunoască la ce costuri sunt contractate serviciile medicale, care nu sunt incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare”.

Totodată, semnatarii avizului subliniază că CNAM nu are competența de a evalua calificarea serviciilor medicale. Întreg textul avizului semnat de Sergiu Gherman, directorul Centrului PAS, și Oleg Lozan, directorul Școlii de Management în Sănătate Publică poate fi citit AICI

Aviz Proiect_HG Contract Tip de Acordare

 

Sursa: SanatateInfo.md


Comentarii
Comentează